Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu logo cục sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu logo cục sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu logo cục sở hữu trí tuệ

 Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v...Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên. Trong số các quyền này có 2 quyền thường được nhắc đến là quyền tài sản và quyền nhân thân.