Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo thông tư 47

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo thông tư 47

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo thông tư 47

THÔNG TƯ 47/2014/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH.

Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo thông tư 47 dành cho cơ sở kinh doanh

 a/ Trình tự tực hiện:

– Bước 1 : 

Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: Số 18, đường Cách mạng tháng 8, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở biết và nêu rõ lý do. Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ hủy hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định cơ sở (Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.)

Nếu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  thì cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện (thời gian hoàn thiện không quá 15 ngày) và Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước; Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có văn bản thông báo cho cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát  và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận và cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

b/ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:     

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở
  • Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
  • Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn cảu người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế

Tìm hiểu ngay: Danh mục sản phẩm tự công bố

Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày thẩm xét hồ sơ hợp lệ.

đĐối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

gKết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối

h/ Tên mẫu đơn:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).

i/ Phí:

– Phí thẩm định điều kiện hành nghề , kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm:

+ Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/ lần/cơ sở

+ Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/ lần/cơ sở

k/ Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2012;

– Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015;

– Thông tư  số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013;

– Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

mẫu giấy chứng nhận cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu số 01

 (Ban hành theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….

Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….Fax:……………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)             ………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….Fax:……………………………………………………

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

..……………………………………………………………………………

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/lần phục vụ):……………………

..……………………………………………………………………………

Số lượng người lao động:………………….(trực tiếp:………..; gián tiếp:………)

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

………………………………………………………………………………………………………..

………..……………………………………………………………………

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)

Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có thể nói khá rườm rà nếu như bạn chưa từng trải qua, Luật Thiên Di với đội ngũ chuyên gia về Luật sẽ tư vấn giúp cho bạn để nhanh chóng có mẫu giấy này để hoạt động kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi, Luật Thiên Di sẽ giúp bạn.

Xem thêm:

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm một số dịch vụ của Thiên Di như:

– Xin Giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư:

– giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

– Dịch vụ Công bố thực phẩm:

– Dịch vụ Công bố mỹ phẩm:

– Công bố thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ hải sản:

– Tư vấn đăng ký bảo hộ logonhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả

– Tư vấn hồ sơ thủ tục công bố các chế phẩm, đồ dùng gia đình (bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn,…)

– Tư vấn và xin Mã số mã vạch

– Hỗ trợ đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm.

– Tư vấn và tiến hành xin Giấy phép quảng cáo

– Tư vấn và xin Chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of Free Sale (CFS)

– Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận sức khoẻ

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu

dịch vụ công bố thực phẩm

Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di:

”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm, đăng ký bảo hộ logo, công bố mỹ phẩm nhập khẩu, công bố lưu hành mỹ phẩm,...tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Tìm hiểu thêm giấy phép lưu hành mỹ phẩm

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí. Chi tiết liên hệ: 0982020789 – Email: info@luatthiendi.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0982020789

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

 

Website: luatthiendi.com