Quy định về sử dụng mã số mã vạch và thu hồi mã số mã vạch đã cấp

Quy định về sử dụng mã số mã vạch và thu hồi mã số mã vạch đã cấp

Quy định về sử dụng mã số mã vạch và thu hồi mã số mã vạch đã cấp

Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo.

 Trong quá trình sử dụng mã số mã vạch, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý những quy định về sử dụng và thu hồi mã số mã vạch đã cấp.

Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo.

Căn cứ pháp lý:

– Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN

– Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN

1. Những lưu ý trong quá trình sử dụng mã số mã vạch

1.1. Sử dụng mã số mã vạch được cấp

– Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại mã số mã vạch cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình.

Các loại mã số mã vạch do tổ chức/doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, gồm:

a) Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);

b) Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);

c) Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

– Tổ chức/doanh nghiệp sử dụngmã số mã vạch phải gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu).

1.2. Gắn và ghi mã số mã vạch

Việc gắn hoặc ghi mã số mã vạch trên vật phẩm, nhãn, bao bì, phương tiện vận chuyển và trong các tài liệu liên quan kèm theo phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định khác liên quan.

1.3. Bảo đảm sự đơn nhất của mã số đăng ký sử dụng và chất lượng mã vạch

Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch phải chịu trách nhiệm về sự đơn nhất của mã số đăng ký sử dụng và chất lượng mã vạch, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế liên quan. Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch có trách nhiệm thông báo các thông tin mô tả đối tượng mang mã số mã vạch cho các tổ chức và cá nhân là đối tác và có liên quan.

1.4. Chuyển nhượng và ủy quyền sử dụng mã số mã vạch

– Tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng mã số mã vạch đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho tổ chức/doanh nghiệp khác.

– Tổ chức/doanh nghiệp khi muốn ủy quyền cho cơ sở liên doanh hoặc gia công chế biến sản phẩm của mình sử dụng mã số mã vạch được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp để in trên sản phẩm liên doanh sản xuất hoặc theo hợp đồng gia công chế biến, Tổ chức/doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền (thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác) có xác nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và gửi cho đối tác liên doanh hoặc gia công chế biến sử dụng làm bằng chứng được ủy quyền.

2. Thu hồi mã số mã vạch đã cấp

Trong quá trình sử dụng mã số mã vạch, đôi khi các doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng mã số mã vạch hoặc doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch.

2.1.Tự ngừng sử dụng mã số mã vạch

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch muốn ngừng sử dụng mã số mã vạch phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.

2.2. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đã cấp sẽ bị thu hồi khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch vi phạm các quy định và các nội dung đã cam kết khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch (đã nêu ở trên).

Xem thêm: Quy Trình Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Online Cập Nhật 2020